Lĩnh vực hoạt động

Hệ thống Điện nhẹ & PA

 

1. Hệ thống Mạng Máy tính

2. Hệ thống Điện thoại, Tổng đài Nội bộ

3. Hệ thống Âm Thanh Công cộng PA

4. Hệ thống Kiểm soát ra vào

5. Hệ thống chống trộm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác